Eesti Rahvusringhäälingu e-poe isikuandmete töötlemise tingimused

 Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas Eesti Rahvusringhääling (ERR), registrikood 74002322, töötleb Teie isikuandmeid ERR-i e-poes (edaspidi E-pood).

ERR töötleb ostjate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).

ERR kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse. ERR ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud E-poodi kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

Isikuandmete töötlemine toimub ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks ning seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (raamatupidamine ja vaidluste lahendamine).

 

E-poes kogutavad isikuandmed

 

E-poes tellimuse sooritamisel sisestavad kasutajad enda nõusolekul nime, asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi. Itella SmartPost kohaletoimetamise meetodi valimisel tuleb ostu sooritamisel sisestada ostja asukoha aadressi asemel pakiautomaadi aadress.

Anonümiseeritud kujul salvestab EER ostuajaloo andmeid, milleks on ostetud toode, selle kogus ja ostukuupäev.

 

Isikuandmete kogumise eesmärk

 

ERR töötleb E-poes isikuandmeid ainult ostja isiku tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, ostjale kauba kohaletoimetamiseks ning vajadusel ostjaga ühenduse võtmiseks.

Anonümiseeritud kujul salvestatavaid ostuajaloo andmeid kogutakse ostjate eelistustest ülevaate koostamiseks ja analüüsimiseks.

 

Isikuandmete säilitamine ja ligipääs

 

Isikuandmeid säilitatakse E-poe infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmeriigi ja USA territooriumil. Serverite haldur järgib ERR-i volitatud töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ning on liitunud andmekaitsekilbi raamistikuga.

Isikuandmete säilitamine haldusteenuse pakkuja serverites on vajalik E-poe toimimise ja andmemajutuse tagamiseks.

Haldusteenuse pakkuja jagab ostude kohta kogutud andmeid kolmandate osapooltega vaid anonümiseeritud kujul (ilma isikute nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressita).

Kogutud isikuandmetele on tellimuste täitmiseks ligipääs ERR-i müügijuhil või teda asendaval töötajal ja raamatupidajatel.

E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui ostja E-poe kaudu tellimuse sooritas. Seitsme aasta möödumisel kõik ostja tellimusega seotud isikuandmed serveritest kustutatakse.

Mistahes ostuga seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Juhul, kui klient tellimust ei esita, kustutatakse mistahes E-poodi osaliselt sisestatud isikuandmed koheselt.

 

Isikuandmete edastamine

 

ERR edastab E-poe toodete kohale toimetamiseks veoteenuse pakkujale (Omniva ja Itella SmartPost) vajadusel ostja nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Kui toode saadetakse Omniva kulleriga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka ostja aadress.

ERR edastab maksete teostamiseks vajalikud ostja isikuandmed Maksekeskus AS-ile.

Nii E-poe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja, veoteenuse pakkuja kui ka Maksekeskus AS on volitatud töötlejad, kes on kohustatud ERR-iga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 

Ostja poolt tellimuse tegemisel sisestatud isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes ERR-iga ühendust E-poe meiliaadressil pood@err.ee või helistades telefonil 628 4679.

 

Isikuandmetega seotud vaidluste lahendamine

 

Toodete tellimisega seotud andmete sisestamisel on ostja nõustunud käesolevate ERR-i e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega.

 

Ostjatel on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või pretensioonidega ERR-i poole meiliaadressil andmekaitse@err.ee või kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

ERR-il on õigus jätta ostja taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.